Arqueoescena és una iniciativa que combina la història, les arts escèniques i la didàctica per a la posada en valor del patrimoni arqueològic.

Ofereix propostes didàctiques i de lleure per difondre el llegat històric per mitjà de la posada en escena en espais patrimonials.

Les propostes de reconstrucció i recreació són dinàmiques i tenen com a pilars la recerca, l’experimentació, la innovació i el llenguatge artístic.

Arqueoescena se situa en una línia pionera que aposta per implantar una forma innovadora de transferència del coneixement adquirit a partir de la recerca desenvolupada en disciplines com l’arqueologia clàssica, la musicologia i la filologia.

La seva orientació es caracteritza per la transversalitat, atès que pivota sobre tres pilars: el  patrimoni historicoarqueològic, les arts escèniques i la pedagogia. En resulten, doncs, productes mixtos i versàtils que deixen el camí obert a la comunicació de la memòria històrica amb tres claus alhora: científica, didàctica i lúdica.